بـــــــــــاران عشــــــق


بـــــــــــاران عشــــــق

برگ

   

 

 

 " برگ " 
تَـمَـبرے بوב...

 {نامہ ها ےعاشقانہ هاے ِ پاییز،} 
بـ☂ـاراטּ. . .
کمے {خیس اشَ کرב} 

و " باد" ... 
{چسبانـב بہ خیابانے }...

 تا امتداد رفتنتــــــــــ..! 
{قـב یک فصل }...
בَرבَو دل בَاشتــــــــــ ..!

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

 

 

تاريخ یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳سـاعت 3:7 نويسنده باران| |

 

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۳سـاعت 4:6 نويسنده باران| |
بزن باروون

 

 

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

تاريخ پنجشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۳سـاعت 16:47 نويسنده باران| |
کاش

کاش باران بودی و

من از تو باران می شدم

کاش در جان نگاه مهربانت ،

عاشقانه می نشستم -

    محو و پنهان می شدم

کاش یک خط می نوشتی در جواب نامه ام

تا برای لحظه ای - من در خیالت - هر چه دور

ناخوانده مهمان می شدم ...


http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

 

تاريخ دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲سـاعت 17:17 نويسنده باران| |
زیر باران
 
 
 
 
 
 
خاطرات باران خورده
 
صورت باران خورده
 
دست دردست هم
 
چه عاشقانه میدوند زیرباران
 
ومن خیس  باران 
 
محو تماشای توام 
 
که هربار با باران می آیی
 
همانطورکه با باران رفتی
 
خوب امروز می خواهی میهمان کدام خاطره مان باشیم‎   
 
http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif
 
 
تاريخ سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲سـاعت 15:46 نويسنده باران| |
بزن باران

 

 

 

               بـــزن باران کــه ایـــن دل پر هـــیاهوســت       

  بـــزن بـــاران بــزن  تـــا خـــانه ی دوســت  

 

               بـــزن بـــاران کـــه دل دیـــوانـــه گشـــــته          

بـــزن ایـــن دل دگـــــر ویرانــــــه گشـــــته  

 

               یـــزن بـــاران کـــه عـــمرم رفتـــه بــر بـــاد         

  بـــزن کـــه مـــن شـــدم مجـــنون فرهــاد  

  

               بـــزن بـــاران کـــه غـــم هایـــم بشــویی        

    بـــزن کــــــــه راه دور اســـت تـــا صـــبوری   

 

               بـــزن بـــاران کـــه این دل گشته بی تـاب         

  کــــه از درد فراقــــــش رفتــــــه در خــواب  

  

               بـــزن بــــــاران بـــزن تـــــا کـــوی و بـــرزن       

    بـــزن ســـــیلی بـــزن بــــــر صـــــــورت زن   

 

              بـــزن بـــاران کـــه دیـــگر آخـــر راه ســـت          

 بـــزن بـــاران کــه ایـــن دل پـــر معــماست  

 

               بـــزن بـــاران کـــــــــه تــــــا او هـــم ببـیند       

  کــــــه از درد فـــــــــــراقـــش دل بمـــــــیرد   

  

               بـــــزن بــــــاران مــــــــرا دیـــوانه ام  کـــن       

    در ایـــن ســـرمای شــب بارانـــی ام کـــن  

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

تاريخ سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲سـاعت 14:26 نويسنده باران| |
امید

http://s1.picofile.com/file/7914186127/rain4.gif

تاريخ سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲سـاعت 16:7 نويسنده باران| |
Design: Al!r3za

Menu